Nezapomněli jste na něco?

Košík0

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupující je povinen nepřebírat od přepravce zcela zjevně poškozenou zásilku. V takovémto případě je povinen kontaktovat reklamační oddělení prodávajícího. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou, a bude záležet na jejím vyjádření.

Po převzetí zboží je kupující povinen zboží bez zbytečného odkladu důkladně prohlédnout a případné zjištěné vady bez zbytečného odkladu, tedy v rámci několika dní, oznámit písemnou formou na e-mail: podpora@nomadem.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny, viz kontatky. Pro případné dotazy ohledně reklamací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 605 878 229 (prac. dny 10-16 hodin).

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace".

První použití zboží

Kupující je povinen před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití přístroje v rozporu s návodem k obsluze nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Práva spotřebitele z vadného plnění a záruky za jakost, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, lze odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil a to například použitím v rozporu s návodem k obsluze, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.).

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu. Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet převzetím zboží. Do této doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy zboží převzít.

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností, poruchou, nebo vadou výrobku, přičemž povinnosti výrobce, či dalších subjektů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

Zvláštní ustanovení uplatnění práva z vadného plnění pro postup při reklamaci zákazníka podnikatele.

Nákupem dochází mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelem jako kupujícím na straně druhé k uzavření kupní smlouvy. Podnikateli jako kupujícímu náležejí práva z vadného plnění. Právo podnikatele jako kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo podnikatele jako kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Veškeré skutečnosti v této sekci nepopsané se řídí občanským zákoníkem. Podnikatel je povinen zakoupené zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na věci. Zároveň je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak nelze práva z vadného plnění přiznat. Nebezpečí škody na zboží přechází na podnikatele předáním zboží prodávajícím, nebo jestliže mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

Podnikateli jako kupujícímu přísluší tato práva z vadného plnění v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Zvláštní úprava uplatnění práv z vadného plnění u bazarového zboží

Kupující nákupem bazarového zboží souhlasí se zkrácením doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 6 měsíců podle § 2168 NOZ.

Veškeré nepopsané skutečnosti v této sekci se řídí občanským zákoníkem. U použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu. Prodej bazarového zboží se dále řídí § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Postup pro vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Nomadica s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

Zboží k reklamaci zasílejte na adresu:

Nomadica s.r.o.
Slovanská alej 24
326 00 Plzeň

Jako kontakt pro dopravce uveďte číslo 777 944 433, na toto číslo prosím nevolejte. Pokud máte jakýkoli dotaz, volejte na +420 605 878 229.

S reklamovaným zbožím, prosím, zašlete také: 

  • dokument (tištěný nebo rukou psaný) s popisem závady a důvodem reklamace
  • specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit
  • prodejní doklad (kopii) a záruční list.

Pokud kupující pro reklamaci využije podání formou zásilky, je povinen reklamované zboží zaslat v bezpečném obalu. Zároveň prodávající kupujícímu doporučuje, aby kupující reklamované zboží zaslal jako cenný balík (nikoliv dobírkou, dobírky nepřebíráme). Kupující je povinen zboží dodat na výše uvedenou adresu. Zásilky zaslané na různá výdejní místa zásilkových služeb apod. nebudou přebrány a budou vráceny odesílateli. 

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

Reklamaci přijme a uzná ji jako oprávněnou, přičemž o tomto pořídí písemný zápis

Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu

Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení u zahraničního dodavatele, na základě jehož výsledků bude reklamace uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol

Prodávající se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace informovat kupujícího o stavu reklamace emailem nebo korespondenčně.

CZK EUR

Přihlášení zavřít